Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Archiwum...


Sejm RP
O spółdzielniach socjalnych w Sejmie

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 17) z dnia 15 marca 2012 r. obradującej pod przewodnictwem posła Sławomira Piechoty (PO), przewodniczącego Komisji i rozpatrującej informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w świetle znowelizowanych przepisów - pobierz plik
Polska Agencja Prasowa
MPiPS: w Polsce działa 447 spółdzielni socjalnych

Obecnie w Polsce funkcjonuje 447 spółdzielni socjalnych, w większości zajmują się świadczeniem różnego rodzaju usług; zakładają je głównie osoby bezrobotne, nieco rzadziej - niepełnosprawne - wynika z informacji MPiPS, przedstawionej w czwartek posłom. Informację przedstawili na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda oraz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Krzysztof Więckiewicz.

Więckiewicz poinformował, że obecnie funkcjonuje 447 spółdzielni socjalnych (stan na 12 marca br.). Podkreślił, że ich liczba dynamicznie rośnie - w 2009 r. było ich 127, pod koniec 2010 r. - 287.
Spółdzielnia socjalna nie jest nastawiona na maksymalizację zysku - jej głównym celem jest przywrócenie na rynek pracy przez powadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym trudno znaleźć zatrudnienie. Założycielami spółdzielni mogą być zarówno podmioty prawne (np. organizacje pozarządowe i samorządy), jak i osoby fizyczne. Jeśli spółdzielnie zakładają osoby fizyczne, ich liczba nie może być mniejsza niż pięć i nie większa niż pięćdziesiąt. Wśród uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej są m.in. osoby bezrobotne, byli więźniowie, uchodźcy, niepełnosprawni, chorzy psychicznie, bezdomni.

Jak poinformował Więckiewicz, resort pracy zlecił badanie na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych, które w zeszłym roku (czerwiec-wrzesień) przeprowadził Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Badanie pokazało, że główną grupą, spośród której rekrutują się założyciele spółdzielni socjalnych, są osoby bezrobotne (83 proc.). Wiele spółdzielni ma też wśród członków założycieli osoby niepełnosprawne (38,4 proc.). Nie było natomiast m.in. osób zwalnianych z zakładów karnych, osób uzależnionych czy uchodźców. Dominują spółdzielnie małe, liczące od pięciu do dziewięciu członków - zaledwie 10 proc. miało powyżej dziesięciu członków.

Spółdzielnie zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług, jedynie 14 proc. zadeklarowało, że zajmuje się produkcją. Głównym obszarem działalności są usługi z zakresu dom i ogród (43 proc.), np. porządki, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, odśnieżanie, pranie, serwis sprzętu RTV/AGD, usługi florystyczne, projektowanie domów i ogrodów. Kolejnym obszarem działalności jest budownictwo (33,3 proc.), np. usługi konserwatorskie, hydrauliczne, remontowe, malarskie, stolarskie, ślusarskie. Trzecim obszarem jest gastronomia - 27,9 proc. spółdzielni zajmuje się prowadzeniem lokali gastronomicznych, organizacją przyjęć, cateringiem itp. Wśród najważniejszych problemów wymieniano brak zrozumienia i zainteresowania spółdzielczością socjalną ze strony władz samorządowych (37,8 proc.), trudności z pozyskaniem zleceń na rynku komercyjnym oraz zadań zleconych przez administrację publiczną (20,5 proc.), a także problemy finansowe (15,9 proc.).

Obecna na posiedzeniu komisji pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przypomniała, że rząd chce upowszechniać tzw. klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Pozwalają one zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie. To - jej zdaniem - mogłoby ułatwić spółdzielniom socjalnym pozyskiwanie zadań od administracji publicznej.

Duda poinformował, że trwają prace nad funduszem pożyczkowym dla spółdzielni socjalnych. Obecnie mają one trudności z dostępem do komercyjnych kredytów, niechętnie udzielają im dotacji urzędy pracy. Wiceminister dodał, że przygotowywany jest też systemowy projekt finansowany ze środków unijnych (Programu Kapitał Ludzki), który wspierałby ten rodzaj działalności.

Źródło: PAPspoldzielniesocjalne.blogspot.com
Platforma wymiany informacji o spółdzielczości socjalnej w Polsce!

Zapraszamy do odwiedzenia spółdzielczego bloga oraz do aktywnego komentowania bieżących wydarzeń dotyczących spółdzielczości socjalnej. Adres bloga: spoldzielniesocjalne.blogspot.com


PO KL
Wsparcie na zakładanie spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL

Instytucja Zarządzająca PO KL opublikowała ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL - wsparcie ekonomii społecznej z 6 lutego 2012 r. Zasady te określają w jaki sposób można udzielić wsparcia grupom założycielskim, które powstają w wyniku działań projektów. Tekst do pobrania: tutajMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
Wspieranie spółdzielni socjalnych w projektach PO KL Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2

Departament Pożytku Publicznego MPiPS otrzymał niezwykle ważne stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zakresu wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.
Polecamy uważną lekturę tego dokumentu - pobierz plikMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej
Apel do starostów i prezydentów miast

W dniu 28 lutego 2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystosowało apel do starostów i prezydentów miast w sprawie partnerskiego współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej m.in. z podmiotami spółdzielczości socjalnej w obszarze przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczenia społecznego.Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje Konkurs, który wyłoni firmy najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, ale jednocześnie wypracowujące przy tym zysk społeczny. Do konkursu mogą zgłaszać się m.in. spółdzielnie socjalne w kategoriach na: "Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku" oraz "Pomysł na Rozwój". Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 marca do 4 maja 2011 roku.Ważne zmiany dla spółdzielni socjalnych!

3 grudnia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian dotyczących kwestii rynku pracy są dwie istotne zmiany dotyczące spółdzielni socjalnych.

Pierwsza zmiana dotyczy wykreślania z rejestru bezrobotnych osób zakładających spółdzielnię socjalną. W art. 33 wprowadzono nowy ustęp 4a, który przewiduje, że "starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków".

Zmiana ma charakter doprecyzowujący, uniemożliwiający wykreślanie tych bezrobotnych, którzy założyli spółdzielnię socjalną i starają się o środki Funduszu Pracy. Dotychczas, w wielu urzędach pracy istniały wątpliwości, czy osoba która zarejestrowała spółdzielnię socjalną nie powinna zostać wykreślona z rejestru urzędu pracy. Tym samym wykreślenie z rejestru będzie następować, nie w związku z założeniem spółdzielni, ale po otrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej (art. 33 ust. 4 pkt 2a ustawy).

Skorygowano również zapis art. 108 pkt. 41, w którym jednoznacznie wskazano że ze środków Funduszu Pracy można finansować wsparcie, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Tym samym rozstrzygnięta została jednoznacznie wątpliwość, czy można refundować ze środków Funduszu Pracy składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Tekst ustawy dostępny jest tutaj >>FIO 2010
Wystąpienie Krajowej Rady Spółdzielczej do Marszałka Sejmu RP

Wystąpienie Krajowej Rady Spółdzielczej do Marszałka Sejmu RP - Grzegorza Schetyny z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach (druk 3493).FIO 2010
Gala Finałowa Konkursu "Zysk z dojrzałości 2010"


We 23.11.2010 r. Akademia Rozwoju Filantropii ogłosiła wyniki ogólnopolskiego konkursu "Zysk z dojrzałości 2010". Goście zjechali się z całej Polski aby poznać wyniki drugiej już edycji Konkursu dla pracodawców i instytucji rynku pracy przyjaznych osobom dojrzałym. Wyróżnienie w kategorii Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+ w roku 2010 za skuteczne wykorzystanie formuły spółdzielni socjalnej dla (samo)aktywizacji zawodowej i zatrudnienia kobiet 50+ otrzymała Spółdzielnia Socjalna "50+" z Gdyni.

Serdecznie gratulujemy laureatkom!
FIO 2010
Rozstrzygnięcie konkursu na gadżet promujący EFS


W dniach 1 sierpnia - 15 października 2010 r. Krajowy Ośrodek EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zorganizował ogólnopolski konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej na zaprojektowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny. Do 15 października wpłynęło 15 prac konkursowych od 13 organizacji ekonomii społecznej. 29 października, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami konkursowymi Jury konkursu postanowiło wyróżnić m.in. pracę: Bocian "Wojtek" - nadesłaną przez Spółdzielnię Socjalną "Stara Szkoła" - Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach. Serdecznie gratulujemy laureatowi!
Nowy Zarząd OZRSS

W dniu 6 listopada 2010 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W związku z decyzją Zjazdu Delegatów odbytego w dniu 5 października 2010 r. w Gnieźnie o poszerzeniu składu Zarządu Związku do 4 osób, oraz zgodnie z zapisem §26 pkt.2 statutu Związku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Zarządu. W konsekwencji skład Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych jest następujący:
 1. Prezes Zarządu Związku: Cezary Miżejewski
  Spółdzielnia Socjalna "Opoka" - Klucze
 2. Zastępca Prezesa Zarządu Związku: Józef Kłosiński
  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" - Kędzierzyn-Koźle
 3. Członek Zarządu Związku: Aneta Englot
  Spółdzielnia Socjalna "Konar" - Tarnobrzeg
 4. Członek Zarządu Związku: Marcin Juszczyk
  Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna - Byczyna


Zjazd Delegatów OZRSS

5 października 2010 r. w Gnieźnie odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Po burzliwych obradach, Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku (m.in. zobowiązał Radę Nadzoorczą do poszerzenia składu Zarządu Związku i wyboru nowego Zarządu).

Zjazd Delegatów OZRSS - Gniezno 2010

           

           Czego nie potrzebują spółdzielnie socjalne?

8 września 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Jednym z punktów obrad była dyskusja nad planowanymi zmianami w zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO, w tym kwestia wyodrębnienia w Priorytecie IV pilotażowego komponentu dotyczącego Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Pomysł ten nie znalazł jednak poparcia wśród przedstawicieli strony pozarządowej, gdyż zdaniem jednego z nich (Jan Jakub Wygnański) kilkadziesiąt grantów, które mogłyby otrzymać spółdzielnie socjalne to nie to, czego potrzebuje sektor ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne.

Przypominamy:
W dniu 8 lutego 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Z nieukrywanym rozczarowaniem informujemy, że w harmonogramie nie przewidziano kontynuacji Programu "Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" w ramach którego do końca 2009 r. finansowana była działalność Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.


Apel Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania - plik do pobraniaSpółdzielnie socjalne - nowe otwarcie

"Pojawiły się podmioty, które żyły i żyją z... mówienia o spółdzielniach, choć żadna nie otrzymała z tego powodu konkretnych profitów. Przyczyniło się to do powstania powszechnego przekonania o niebywałym wsparciu, na jakie podobno mogą liczyć spółdzielnie socjalne w Polsce" - o systemie finansowego wsparcia spółdzielni socjalnych i mitach, jakie wokół niego narosły pisze Cezary Miżejewski na portalu www.ekonomiaspoleczna.plZatrudnienie w spółdzielniach socjalnych i możliwości zwrotu składek na ZUS

Interpretacja Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS z dnia 30 czerwca 2010 r. dotycząca wykładni ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych w sprawie różnych form zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i możliwości zwrotu przez starostę składek na ubezpieczenie społeczne - więcej >>Składki na Krajową Radę Spółdzielczą w latach 2009-2010

Wyjaśnienie Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie wnoszenia składek na finansowanie działalności KRS przez spółdzielnie socjalne w latach 2009-2010 - zobacz >>. Tekst uchwały nr 13/2008 IV Kongresu Spółdzielczości - zobacz >>.Formy zabezpieczenia dotacji na założenie spółdzielni barierą dla rozwoju spółdzielczości?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wskazuje katalog możliwych form zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego jednorazowych środków z Funduszu Pracy. Wśród zabezpieczeń podaje się akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Nie ma tu jednak mowy o wymaganiach odnośnie formy i wysokości majątku osoby ubiegającej się o środki. Przepisy te nie nakładają na bezrobotnego obowiązku wykazania się posiadanym majątkiem. Niestety zdecydowana większość urzędów pracy w Polsce inaczej interpretuje ten przepis, tworząc w ten sposób praktyczne bariery nie do przejścia dla ludzi zakładających spółdzielnie socjalne.

Ostatnia odpowiedź na zapytanie w tej sprawie skierowane do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, napawa optymizmem. Mowa jest w nim m.in. o konieczności podjęcia inicjatywy zmieniającej owe feralne przepisy. Do tego czasu zachęcamy wszystkie grupy inicjatywne spółdzielni socjalnych do załączania odpowiedzi na w/w pismo do wniosku na założenie spółdzielni socjalnej wskazując dodatkowo na istotę spółdzielczości socjalnej. Tak, by przy ustalaniu kryteriów przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności w formie spółdzielni zwracać większą uwagę na cele społeczne związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych oraz potencjalne możliwości spełnienia kryteriów formalnych odnośnie zabezpieczeń przez przyszłych spółdzielców. Źródło: www.spoldzielnie.orgRaport o stanie spółdzielczości

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie spółdzielczości polskiej - Warszawa, styczeń 2010 r. Niniejszy dokument opracowany w Polsce po raz pierwszy przez Międzyresortowy Zespół Rządowy oraz Krajową Radę Spółdzielczą stanowi próbą odpowiedzi na pytanie jaki jest udział w naszej gospodarce sektora spółdzielczego, jakie jest jego miejsce w polskim systemie społeczno-gospodarczym. Czy właściwe jest rozumienie spółdzielczej specyfiki i co możemy zrobić aby polskie spółdzielnie były bliższe rozwiązaniom europejskim i międzynarodowym zasadom spółdzielczym.Program Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - stan aktualny

W dniu 28 kwietnia 2010 r. Departament Pożytku Publicznego w MPiPS odniósł się do postulatów OZRSS dot. funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS) w 2010 roku. Jak wynika z pisma: "trwają prace związane z określeniem dalszych losów tej inicjatywy...". Polska spółdzielczość socjalna trzyma mocno kciuki za pozytywny i efektywny rezultat tych prac, mając niewzruszoną wiarę w profesjonalizm i wrażliwość ludzi reprezentujących instytucje konstytucyjnie zobowiązane do wspierania inicjatyw społecznych i gospodarczych.Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

W dniu 11 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Działanie 1.2). Partnerzy projektu to:
 1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
 2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
 3. Fundacja "Fundusz Współpracy"
 4. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (MSAP)
 6. UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
 7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.
W ramach projektu zostaną podjęte działania dotyczące budowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym zakresie zostaną przede wszystkim utworzone Centra Ekonomii Społecznej, prowadzone będą działania sieciujące oraz uruchomione zostanie wsparcie za pomocą funduszu grantowego. Projekt przewiduje także stworzenie i wdrożenie standardów w zakresie wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy, które zostaną wdrożone w co najmniej 40 instytucjach. W zakresie wzrostu kompetencji i wzmocnienia potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej zostaną zorganizowane różnorodne formy kształcenia, tj. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne, staże, a także usługi doradcze. Ponadto projekt przewiduje podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, w tym zostanie przeprowadzona kampania medialna i inne działania, które przyczynią się do wykreowania pozytywnego wizerunku "marki" ekonomii społecznej.
Projekt adresowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej oraz do pracowników w/w instytucji, a także do pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.
W ramach realizacji projektu zostanie m.in. zbudowany ogólnopolski system koordynacji, wsparcia, szkoleń i monitoringu dla instytucji pomocy i integracji społecznej, a także dla regionalnych instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Ponadto powstanie 6 ośrodków edukacyjno - doradczych (Centra Ekonomii Społecznej), zostanie opracowany i wdrożony program edukacji dotyczący ekonomii społecznej na poziomie studiów podyplomowych w 3 szkołach wyższych. Przewiduje się, iż 800 osób ukończy studia podyplomowe, 400 osób z instytucji publicznych zostanie objętych szkoleniami, zostanie zrealizowane 4000 godzin doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej, 2000 osób będzie uczestniczyć w semianariach/spotkaniach lokalnych dotyczących ekonomii społecznej, 750 osób zostanie przeszkolonych w zakresie budowania partnerstw lokalnych wraz z odbyciem stażu specjalistycznego, 150 osób będzie uczestniczyć w stażach pięciodniowych, 498 osób odbędzie wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, 6 podmiotów zostanie nagrodzonych w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne oraz 150 inicjatyw lokalnych otrzyma wsparcie finansowe z funduszu grantowego.Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
ONZ ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości

Rezolucja została przyjęta w dniu 18 grudnia 2009 r. w trakcie 64 sesji ONZ uznaje spółdzielczy model prowadzenia działalności gospodarczej jako jeden z ważnych elementów rozwoju społeczno-gospodarczego. Rezolucja wzywa rządy, instytucje międzynarodowe, partnerów spółdzielczych i wszelkie inne podmioty do Wspierania rozwoju przedsiębiorstw spółdzielczych na całym świecie.

Rezolucja wzywa kraje członkowskie ONZ, aby podjęły wysiłki w celu podniesienia świadomości na temat spółdzielczości oraz aby ją promowały. Rezolucja zwraca również uwagę na znaczenie przeglądu prawodawstwa spółdzielczego w takim kierunku, aby przyczyniało się ono do wzmocnienia tego sektora.

We współpracy ze światowym ruchem spółdzielczym zwrócono się również do rządów krajowych, aby "ustanowiły programy na rzecz wzmocnienia instytucjonalizacji sektora spółdzielczego, m.in. poprzez wzmacnianie zasobów ludzkich w zakresie organizacyjnym, zarządczym oraz finansowym oraz programów umożliwiających dostęp przedsiębiorstwom spółdzielczym do nowych technologii". W szczególny sposób zostało w rezolucji ONZ podkreślone znaczenie Spółdzielni rolniczych oraz Spółdzielni usług finansowych.

Rezolucja ta daje ruchowi spółdzielczemu niebywałą okazję do promocji tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja pochodzi ze strony www.spoldzielnie.org.plSojusznicy spółdzielczości socjalnej

17 czerwca 2010 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie Wicepremiera, Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka z mieszkańcami. W trakcie swojego wystąpienia oraz debaty z uczestnikami spotkania Waldemar Pawlak pozytywnie wypowiedział się na temat gospodarki społecznej, dostrzegając konieczność dalszego wspierania działań podmiotów tego sektora. Zapytany przez obecnych na spotkaniu - Burmistrza Byczyny Pana, Ryszarda Grünera oraz Pana Marcina Juszczyka, Prezesa OZRSS - o możliwości wspierania i poparcia dla rozwoju gospodarki społecznej, Premier Pawlak podkreślił szczególną rolę spółdzielni socjalnych oraz Centrów Integracji Społecznej. Wyraził uznanie i zadeklarował swoje poparcie dla realizacji tego typu przedsięwzięć, zaakcentował słuszność nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz wspierania i tworzenia nowych instrumentów, w tym finansowych, dla spółdzielni socjalnych.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyćSpółdzielczość socjalna w gestii Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS

Informujemy, iż wszelkie kwestie związane ze spółdzielniami socjalnymi oraz spółdzielczością socjalną, będące dotąd w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostają skupione w zakresie obszarów merytorycznej odpowiedzialności oraz działalności Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Informujemy jednocześnie, że siedziba Departamentu Pożytku Publicznego znajduje się obecnie pod adresem: ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa, piętro III. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. tel. (022) 693 47 59.Bez Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w 2010 roku...?

W dniu 8 lutego 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Z nieukrywanym rozczarowaniem informujemy, że w harmonogramie nie przewidziano kontynuacji Programu "Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" w ramach którego do końca 2009 r. finansowana była działalność Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.Przyszłość Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

W dniu 26 stycznia 2010 r. w Warszawie, przy okazji odbywającego posiedzenia Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, przedstawiciele OZRSS przekonywali m.in. Pana Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Krzysztofa Więckiewicza - Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego o ważnej roli OWSS w zakresie wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodków zapadną na początku lutego 2010.Spółdzielnie socjalne podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

17 grudnia 2009 r. Sejm RP jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w której m.in. rozszerzono listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego. W wykazie tym wymienione zostały także spółdzielnie socjalne.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - plik do pobrania


Wyróżnienia Dobre Praktyki Aktywnych Form Pomocy - edycja 2009 r.

Po raz trzeci - począwszy od 2007 r. - MPiPS przyznało wyróżnienia w ramach Dobrych Praktyk Aktywnych Form Pomocy. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu obszarach tematycznych w kategorii: zespołowej i indywidualnej za pomysłowość, nowe rozwiązania i skuteczność realizowanych lokalnych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych dzięki "klauzulom społecznym" w PZP

Przedstawiamy poniżej Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.


Refundacja składek ZUS

W dniu 6 listopada 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu. Spółdzielcy socjalni mogą zatem wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS na stosownych formularzach.

Treść rozporządzenia - plik do pobraniaW Kluczach powstała pierwsza spółdzielnia socjalna osób prawnych

Z dniem 30.10.2009 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna osób prawnych. Założyciele spółdzielni: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ" i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne to dwa stowarzyszenia o dość mocno ugruntowanej pozycji działające od wielu lat w obszarze pomocy społecznej, posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Początkowo działalność Spółdzielni Socjalnej "OPOKA" będzie polegała na przygotowywaniu i rozwożeniu posiłków do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy mają przyznane zasiłki celowe oraz wobec których świadczone są usługi opiekuńcze. Dodatkowo będzie oferowane dostarczanie posiłków dla pracowników urzędów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych na terenie gminy Klucze oraz powiatu olkuskiego. Potem spółdzielnia stopniowo będzie rozszerzać działalność o usługi związane z obsługą gastronomiczną szkoleń, seminariów, konferencji, bankietów.Zjazd Delegatów OZRSS

16 października 2009 r. w Hotelu "Uroczysko" w Cedzynie k/Kielc odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 16-tu członków OZRSS. Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku. W wyniku głosowań wybrano 7-osobową Radę Nadzorczą OZRSS w składzie:
 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia,
 • Jacek Imioła (Z-ca Przewodniczącego) - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca,
 • Adam Polak (Sekretarz) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Jacek Gąsowski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc,
 • Mirosław Możdżeń (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa,
 • Ryszard Nowak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Nissa" z Nysy.

Zjazd Delegatów OZRSS - Cedzyna k/Kielc 2009

           

           Będzie jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ZUS!!!

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu. Obecnie trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne. Projektowane rozporządzenie wprowadzi jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, o który mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne, a także określi niezbędną dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku.

Tekst projektu rozporządzenia - pobierz plikZespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

Ruszyły prace Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Przed Zespołem postawione zostały ważne i trudne zadania, m.in. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, opracowania propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych, a także opracowania założeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej oraz promowania i monitorowania wypracowanych rozwiązań. W skład Zespołu wszedł także Marcin Juszczyk - Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.Ustawa o spółdzielniach socjalnych

2 kwietnia 2009 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. - pobierz plik

Sprawozdanie Stenograficzne (skrót) z 38 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2009 r.
Punkt 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - pobierz plik

Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP z dnia 11 marca 2009 r. o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - pobierz plikGranty na lustracje Spółdzielni Socjalnych

W dniu 2 marca 2009 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało aneks do zasad konkursu w ramach programu "Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partnerem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" - pobierz plik

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

W dniu 9 lutego 2009 r. władze Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych wystosowały pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwzględnienia możliwości uzyskiwania grantów przez spółdzielnie socjalne na pokrycie kosztów przeprowadzania lustracji - tekst pisma >>Sprawozdanie z działalności OWSS w 2008 r.

Podsumowano efekty działalności Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych za 2008 rok, które funkcjonowały w ramach inicjatywy programowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. "Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej". To trzeci rok działalności OWSS w kraju i świadczenia przez nie usług wobec grup założycielskich spółdzielni socjalnych - pobierz plikProgram "Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej"

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na 2009 r. harmonogramy realizacyjne resortowych programów aktywnych form pomocy wraz z zasadmi konkursów. Wśród działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej znajduje się program noszący nazwę: "Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej".
Szczegółowy harmonogram realizacji programu - pobierz plikUstawa o spółdzielniach socjalnych

Sejmowe Komisje: Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziły w dniu 5 listopada 2008 r. pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1136). Komisje podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego projektu ustawy w dniu 2 grudnia 2008 r. o godz. 12:00 w sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych - pobierz plik

Przedstawiony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokument: "Sprawozdanie z realizacji zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych" skierowany został dnia 2 września 2008 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Powyższa informacja pochodzi za strony internetowej Sejmu RP.

Tekst sprawozdania - pobierz plik


Propozycje Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania do nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych: Projekt nowelizacji - pobierz plik oraz Uzasadnienie do projektu - pobierz plikKomunikat Rady Nadzorczej OZRSS

Rada Nadzorcza Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych powstałego w czerwcu 2007 r., pragnie złożyć serdeczne podziękowania dotychczasowemu Prezesowi Zarządu - koledze Jackowi Imiole - za włożony trud w czasie powoływania do życia Związku oraz w pierwszym roku działalności naszej organizacji.
Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem oddolnych postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całego kraju, jednak bez autentycznych społeczników, takich jakim jest kolega Jacek Imioła, utworzenie Związku byłoby bardzo utrudnione. W dalszym ciągu spółdzielcy socjalni liczą na współpracę z dotychczasowym Prezesem Zarządu Związku na rzecz konsolidacji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz wspierania idei gospodarki społecznej w Polsce.


W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Związku podziękowań od Rady Nadzorczej i Zarządu za mój dotychczasowy wkład w istnienie OZRSS, chciałem również podziękować na tym forum wszystkim członkom oraz spółdzielcom za życzenia które napływają z całego kraju, za pamięć i ciepłe słowa otuchy. Jeszcze raz dziękuję!
Chciałem jednocześnie życzyć obecnym przedstawicielom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Związku wielu załatwionych spraw, wdrożenia pomysłów w pozyskaniu środków na cele statutowe oraz spełnienia założeń Związku na lata następne. Jednocześnie chciałbym zadeklarować moją pomoc dla dalszego działania OZRSS, służyć moim doświadczeniem w ekonomi społecznej, a szczególnie w tworzeniu spółdzielni socjalnych - którym życzę osiągnięcia określonego celu w ich działaniu na rzecz reintegracji społecznej. Jestem w dalszym ciągu do dyspozycji moich kolegów spółdzielców, którzy zawsze mogą na mnie liczyć.
Dziękuję szczególnie: Marcinowi Juszczykowi, Jurkowi Lamprechtowi, Magdalenie Lampreht, Janowi Błaut, Jackowi Gąsowskiemu, Władysławowi Trybulskiemu, Józkowi Kłośińskiemu, Anecie Englot, Mirkowi Możdźeniowi, Bożenie Polanka oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej i wszystkim instytucjom państwowym za pomoc i włożony wkład w rozwój OZRSS.

Ze spółdzielczym podziękowaniem
Jacek Imioła
Zjazd Delegatów OZRSS

17 października 2008 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 10-ciu członków OZRSS reprezentujących następujące spółdzielnie socjalne:
 1. Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg,
 2. Małgorzata Gil - Małopolska Spółdzielnia Socjalna Kraków,
 3. Bożena Palonka - Spółdzielnia Socjalna "Dragon" Zamość,
 4. Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 5. Józef Kłosiński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" Kędzierzyn-Koźle,
 6. Władysław Trybulski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" Radom,
 7. Ryszard Kozanecki - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka" Łódź,
 8. Janusz Więcek - Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix" Kraków,
 9. Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" Kielce,
 10. Jerzy Lamprecht - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" Wrocław.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:
 • Krzysztof Strzałkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
 • Elżbieta Wędzonka - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Aneta Fijałkowska - Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Janusz Wojcieszek-Łyś - Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Zbigniew Sandomierski - Prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Niepełnosprawnych "Panaceum" w Radomiu,
 • Marcin Dziewit - Czlonek WSS "Wspólna Sprawa" w Radomiu.
Delegaci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych pragną w szczególny sposób złożyć serdeczne podziękowania gospodarzom miejsca obrad - przedstawicielom WUP w Radomiu oraz p. Władysławowi Trybulskiemu z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Wspólna Sprawa" z Radomia za modelowe zorganizowanie spotkania.

Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku.
W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:
 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia,
 • Jacek Gąsowski (Z-ca Przewodniczącego) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Bożena Palonka (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Dragon" z Zamościa,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa.
W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:
 • Marcin Juszczyk (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" Kędzierzyn-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg.
Delegaci wytypowali swoich przedstawicieli na IV Kongres Spółdzielczości który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2008 roku:
 • Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg,
 • Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc,
 • Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna.

Zjazd Delegatów OZRSS

           

           

           Posiedzenie Rady Nadzorczej OZRSS

W dniu 13 września 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w siedzibie Centrum Integracji Społedznej oraz Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej Byczyna w Polanowicach 94. W wyniku obrad podjęto następujące uchwały:
 • Zgodnie z zapisami statutu (§27 ust. 4) Rada Nadzorcza powołała Komisję d/s Projektów, określając jej zadania i skład.
 • Wyznaczyła i upoważniła członka Komisji d/s Projektów - Marcina Juszczyka do reprezentowania OZRSS w pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej utworzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Department Pożytku Publicznego MPiPS w ramach projektu pt. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej".
 • Pozostawiła do rozstrzygnięcia na następnym posiedzeniu sprawy dot. zmian osobowych w organach Związku.


Prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 28 maja 2008 r. dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - pobierz plikPosiedzenie Wspólne Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członków OZRSS

26 kwietnia 2008 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" w Sosnowcu odbyło się wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członków OZRSS. Celem spotkania było uzgodnienie strategii działania Związku w 2008 roku.Wyniki konkursu pt. "Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na 2008 rok"

Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs pt. "Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" na 2008 rok. Jednocześnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, iż przystępuje do zawierania umów. Wyniki konkursu "Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych 2008" - pobierz plikPosiedzenie Podkomisji Stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

27 lutego 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego głównym tematem było przedstawienie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz ustalenie harmonogramu prac nad przygotowaniem komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Posiedzeniu przewodniczył Pan Poseł Tadeusz Tomaszewski. W pierwszej części spotkania reprezentujący MPiPS Sekretarz Stanu, Pan Jarosław Duda przedstawił dotychczasowe działania rządu w zakresie rozwiązań legislacyjnych mających na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz programów resortowych ukierunkowanych na wsparcie tego typu inicjatyw. W drugiej części spotkania odbyła się krótka dyskusja nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w której wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Propozycje zmian ustawowych przygotowane m.in. w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" PIW EQUAL przedstawił autor projektu Pan Cezary Miżejewski (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prace nad nowelizacją ustawy będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach Podkomisji.
Informacja o stanie i kierunkach rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce - pobierz plikWyniki II sesji monitoringu spółdzielni socjalnych

1. W trackie II sesji monitoringu, pomimo przedłużenia terminu składania materiałów informacyjnych na dzień 31 stycznia 2008r., uzyskano tylko odpowiedzi z 7 Wojewódzkich Urzędów Pracy, 3 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, oraz 11 spółdzielni socjalnych.
2. Na tej podstawie niemożliwe jest opracowanie syntetycznej informacji o stanie spółdzielczości socjalnej, kierunkach jej rozwoju oraz prognoz dotyczących propozycji zmian w obowiązującym prawie, będącej raportem Centrum Monitoringu. Zgodnie z założeniami programu raport ten jest sporządzany oraz przygotowywany, jako podsumowanie okresowych informacji oraz stanowiący punkt odniesienia dla końcowego sprawozdania, które ma być przedłożone do dnia 30 czerwca 2008r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzenie rzetelnej analitycznej informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych na podstawie danych z kilku spółdzielni na tle faktu zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym ponad 100 takich podmiotów jest niemożliwe. Jednocześnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej pragnie podziękować respondentom uczestniczącym w II sesji monitoringu:
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy - Szczecin, Poznań, Katowice, Toruń, Białystok, Zielona Góra, Lublin,
 • Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej - Opole, Rzeszów, Toruń,
 • Spółdzielnie socjalne - Rega w Świdwinie, Awans w Dzierżoniowie, Pomocna Dłoń w Bystrzycy Kłodzkiej, Spółdzielnia Socjalna Nasza w Koszalinie, Nowa Jakość w Siemianowicach, WwwPromotion we Wrocławiu, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Magnum Bonum w Jońcu, Dragon w Zamościu, Gorliczanin w Gorlicach, oraz Dance w Rzeszowie.
Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazując powyższy komunikat liczy, że środowisko spółdzielców socjalnych, a przede wszystkim ich reprezentacje, w tym Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych aktywnie włączy się w I półroczu 2008r. w ostateczne opracowanie sprawozdania z realizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Powyższa informacja pochodzi za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Spółdzielnie Socjalne nie wnoszą składek na KRS w latach 2006-2007

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 22 marca 2006 r., zawieszono obowiązek wnoszenia przez spółdzielnie socjalne składki na finansowanie działalności Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2006-2007.
Tekst uchwały - pobierz plikSprawozdanie z działalności OWSS w 2007 r.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuje dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej informację zawierającą sprawozdanie za 2007 r. z działaności Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych. Powyższa informacja pochodzi za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawozdanie - pobierz plikProgram "Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej"

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS poinformował, że Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził harmonogramy realizacyjne programów aktywnych form pomocy na 2008 rok. Wśród działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej znajduje się program noszący nazwę: "Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej". Powyższa informacja pochodzi za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Szczegółowy harmonogram realizacji programu - pobierz plikWarsztaty w Guzowym Piecu

W dniach 7-12 maja 2007 r. w Guzowym Piecu pod Olsztynem uczestniczyliśmy w warsztatach noszących nazwę: "Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego", zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z Olsztyna w ramach PRR "Tu jest praca". Celem trzeciej już edycji warsztatów było określenie miejsca podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego, mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju gospodarki społecznej, polskie i europejskie modele gospodarki społecznej oraz etapy tworzenia spółdzielni socjalnej, a także debata na temat konsolidacji ruchu spółdzielczego w ramach Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli członkowie spółdzielni socjalnych, przedstawiciele samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderzy organizacji obywatelskich oraz innych instytucji rynku pracy - więcej >>

W dniach 20-25 marca 2006 r. w Guzowym Piecu pod Olsztynem uczestniczyliśmy w warsztatach noszących nazwę: "Jak prowadzić i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne", zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem pierwszej edycji warsztatów było nabycie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem społecznym - w szczególności spółdzielnią socjalną. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli członkowie spółdzielni socjalnych oraz grupy założycielskie z całej Polski. Spotkanie w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia umiejętności przedstawicieli tych środowisk w prowadzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych - więcej >>