Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Prawo...


 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst ujednolicony) - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - plik do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - plik do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS - plik do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - plik do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu - plik do pobrania

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - plik do pobrania

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - plik do pobrania