Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Działania OZRSS...


Zgodnie z zapisami statutowymi, głównym celem Związku jest:
 • Promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej.
 • Działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej.
 • Zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.

W realizacji swych celów Związek kieruje się przede wszystkim zasadami Międzynarodowego Związku Spółdzielczego przyjętymi na 30 Kongresie Spółdzielczości w Manchesterze.


Przedmiotem działania Związku jest:
 • Współdziałanie i pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji zadań statutowych.
 • Prowadzenie szkoleń pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego.
 • Prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, społeczno-wychowawczej.
 • Inicjowanie i rozwijanie kooperacji i współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi.
 • Współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi.
 • Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 • Przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.
 • Prowadzenie wszelkiej innej działalności ułatwiającej spółdzielniom realizację ich celów statutowych i przedmiotu działania.
 • Pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.


OZRSS
List Cezarego Miżejewskiego - Prezesa Zarządu OZRSS do spółdzielców

Warszawa, dn. 27 grudnia 2010 r.
Do Prezesów, Członków Zarządów i wszystkich Członków spółdzielni socjalnych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Mija obecnie trzeci rok działania Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i szósty rok funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Dla wielu z Was był to czas trudny i bolesny, w którym napotykaliście na mur obojętności czy wręcz niechęci. Wielokrotnie nadużywano Waszego entuzjazmu i marnowano Wasze zaangażowanie.

To powoli się zmienia, również dzięki osobom, które podjęły trud pracy w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Jednak już dzisiaj widoczna jest potrzeba zintensyfikowania działań oraz zdecydowanego zwiększenia siły naszej reprezentacji. Nie jest możliwe działanie na rzecz spółdzielni w dość nielicznym, i nie do końca zintegrowanym zespole. By spełniły się pokładane w nim oczekiwania, Związek musi być dużo silniejszy. Tym bardziej, że siła Związku tkwi wyłącznie w nas samych.

Wyraziłem zgodę na kierowanie Zarządem Związku ponieważ uważam, że OZRSS może stać się autentyczną i silną instytucją działającą na rzecz zrzeszonych w nim spółdzielni socjalnych. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają przypomnę, iż pełniłem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej oraz radcy Ministra Rozwoju Regionalnego. Byłem również posłem na Sejm oraz działaczem związków zawodowych. Inicjowałem i współtworzyłem ustawę o spółdzielniach socjalnych zarówno w 2006, jak i 2009 roku. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenia i kompetencje pozwolą dokonać nowego przyspieszenia w rozwoju sektora spółdzielczości socjalnej. Chciałbym, aby w 2011 roku i latach następnych Związek podjął i/lub trwale kontynuował szereg istotnych działań. Do najistotniejszych pozwolę sobie zaliczyć:

W obszarze działań legislacyjnych:
 • Dokonanie kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych porządkującej stan prawny i wprowadzającej nowe rozwiązania.
W obszarze działań programowych:
 • Wypracowanie nowego wizerunku Związku oraz sektora spółdzielczości socjalnej;
 • Wydanie wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych.
W obszarze działań organizacyjnych:
 • Kontynuowanie współorganizowania corocznego forum spółdzielczości socjalnej (jak dotychczas we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych);
 • Wydawanie kwartalnika adresowanego do spółdzielni socjalnych;
 • Utworzenie kompleksowej bazy danych zawierającej wzory dokumentów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych;
 • Stworzenie profesjonalnego poradnictwa prawnego dla spółdzielców;
 • Wydanie publikacji nt. finansowo-księgowych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
 • Rozpoczęcie tworzenia Oddziałów wojewódzkich lub międzywojewódzkich Związku w celu zwiększenia samoorganizacji.
To tylko niektóre z zadań do realizacji. Oczywiście wiele zależy od pozyskania środków na ich realizację. Jednak istota działań Związku, opiera się na jego członkach - należących do niego spółdzielniach socjalnych. To do nich przede wszystkim adresowane będą nasze działania. I to dla nich przede wszystkim poszukiwane będą możliwości nieodpłatnego korzystania z nich. Już dziś zapraszam Państwa na szkolenia w sprawie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które będzie dostępne dla członków Związku oraz częściowo odpłatnie dla niezrzeszonych spółdzielni socjalnych. Takie są przywileje należenia do organizacji.

Należy jednak pamiętać, że to nie tylko kwestia środków finansowych. Wielokrotnie pozostajemy samotni wobec tych, którzy posiadają władzę albo kapitał. My natomiast możemy liczyć tylko lub aż na siebie. Pomimo wsparcia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pomimo tego, że w 2011 roku pojawiają się nowe możliwości w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, to tylko nasze działanie może coś zmienić, zainspirować, poprawić. Im bardziej jesteśmy silniejsi, tym bardziej jesteśmy skuteczni.

Dlatego też apeluję do wszystkich niezrzeszonych, do chwili obecnej, spółdzielni socjalnych o przystępowanie do Związku. Wypełnienie deklaracji wpłata wpisowego i rocznej składki to naprawdę niewiele, wobec możliwości które stoją przed nami.

Jeżeli chcemy coś znaczyć jako sektor spółdzielczości socjalnej to powinniśmy mieć silną reprezentację, która będzie silnym partnerem administracji samorządowej i rządowej. Możemy robić to razem, ale można też osobno licząc na innych. Wybór należy do Was.

Życząc wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku, deklaruję gotowość pojawienia się na spotkaniach, gdybyście uznali że jest taka potrzeba.

Cezary Miżejewski
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni SocjalnychOZRSS
Konsultacje projektów aktów prawnych MPiPS

Przedstawiamy stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie konsultacji projektów aktów prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - pobierz plik >>
Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2011 r. - pobierz plik >>III OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej odbyło się w dniach 28-29 października 2011 r. w Łodzi. Tym razem było to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszyła łódzka impreza "Gala Przedsiębiorczości Społecznej", organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Forum to jedyne takie spotkanie, w którym spółdzielcy mogli mówić do innych spółdzielców, gdzie można było wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Spółdzielcy socjalni nie stanowią dla siebie konkurencji, muszą natomiast zmagać się z często nieprzyjaznym otoczeniem rynkowym kapitalizmu. Dlatego tak ważna jest dla nas, jasna i konkretna polityka publiczna administracji rządowej i samorządowej oraz autentyczne partnerstwo publiczno-społeczne. W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. Był to dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej, a także właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni. W tym kontekście udało się wspólnie przedyskutować kwestie nowych instrumentów finansowych, w tym tworzonego funduszu pożyczkowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sporo uwagi poświęciliśmy relacjom z samorządem, różnym aspektom działalności w sferze pożytku publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi jak również klauzulom społecznym. W dyskusjach pojawił się ważny wątek budowy działań marketingowych. Podczas Forum po raz kolejny wręczono wyróżnienia "Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej".

"III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej" zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zjazd Delegatów OZRSS

W trakcie "III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" w hotelu "Światowit" w Łodzi, odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 21 członków OZRSS. Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku. W wyniku głosowań wybrano 7-osobową Radę Nadzorczą OZRSS w składzie:
 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia,
 • Janusz Sulczewski (Z-ca Przewodniczącego) - Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar,
 • Iwona Borkowska (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Elles" z Bydgoszczy,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Józef Kłosiński (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" z Kędzierzyna-Koźle,
 • Wiesław Wójcik (Członek) - Lubelska Spółdzielnia Socjalna "Koziołek" z Lublina,
 • Janusz Czyż (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Mona Lisa" z Wałbrzycha.

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej - Łódź 2011Europejska Karta Społeczna
Europejska Karta Społeczna

18 października 2011 Europejska Karta Społeczna obchodzi swoją 50-ą rocznicę. Przez pół wieku od czasu przyjęcia przez Radę Europy w 1961 roku poprzez rewizję w 1996 roku, Karta przyczyniała się do poprawy codziennego życia milionów ludzi poprzez ochronę i promocję ich praw społecznych i ekonomicznych.
Przez cały rok w ramach obchodów w całej Europie odbywają się seminaria, debaty, konferencje. W Polsce w ramach obchodów ogłoszona została petycja na rzecz ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Kampania na rzecz ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej ma na celu pobudzenie debaty na temat kondycji praw społecznych i ekonomicznych w Polsce. Wasze poparcie to znak, że taka debata jest potrzebna. Pakiet dotyczący 50-ej rocznicy Europejskiej Karty Społecznej - pobierz plik >>Departament Pożytku Publicznego
Monitoring spółdzielni socjalnych

Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji ogólnopolskiego badania pn. Monitoring spółdzielni socjalnych. Realizatorem zadania został wybrany Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Badanie prowadzone będzie przez przedstawicieli OZRSS w okresie obejmującym miesiące czerwiec-wrzesień 2011 r., zgodnie z wytycznymi pod merytorycznym nadzorem DPP MPiPS.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego i Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych dotyczącym realizacji tego badania - pobierz plik >>Szkolenie dla spółdzielni socjalnych

Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych organizuje w dniach 13 (Warszawa), 14 (Łódź) i 17 stycznia (Poznań) 2011 roku szkolenia dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych pt.: "Jak prawidłowo przygotować wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku?"

Celem szkolenia jest przygotowanie spółdzielni socjalnych do skutecznego pozyskiwania środków w ramach PO FIO. Szkolenie będzie składać się z wykładów i ćwiczeń praktycznych (z uwzględnieniem wszystkich ważnych elementów i kryteriów oceny). Prowadzący: Cezary Miżejewski, Małgorzata Ołdak.

Szkolenia odbędą się w następujących miastach i terminach:
w Warszawie w dn. 13.01.2011 r.
w Łodzi w dn. 14.01.2011 r.
w Poznaniu w dn. 17.01.2011 r.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych należących do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać potwierdzenie opłacenia wpisowego- 50 zł i składki rocznej- 100 zł lub 150 zł w przypadku spółdzielni liczących więcej niż 15 osób). Dla pozostałych spółdzielni opłata za szkolenie wynosi 200 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do: 11.01 (Warszawa i Łódź); 13.01 (Poznań). W przypadku przekroczenia oczekiwanej liczby uczestników przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu może być zakończone przed terminem. Kontakt: biuro@ozrss.pl

Formularz zgłoszeniowy: pobierz plikFIO 2010
Szkolenie uzupełniające dla lustratorów spółdzielczych

W dniach 25-28 listopada 2010 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" odbyło się szkolenie uzupełniające dla dwudziestu lustratorów wykształconych w 2009 roku w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej". Szkolenie miało miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS "SPOŁEM" w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, Krajową Radą Spółdzielczą oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

W dniach 18-19 października 2010 r. w Poznaniu, odbyły się IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w ramach Wielkopolskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej. Wśród blisko 900 osób, które odwiedziły tegoroczną konferencję, nie zabrakło także przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, którzy promowali polską spółdzielczość socjalną oraz nasz Związek.

IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - Poznań 2010

     FIO 2010
II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych byli organizatorami "II Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej", które odbyło się w dniach 4-6 października 2010 r. w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób - przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji wspierających spółdzielczość oraz instytucji publicznych.
Podczas Forum oceniono aktualną sytuację spółdzielczości socjalnej w naszym kraju, możliwości pozyskiwania środków UE oraz współpracy z samorządem. Jeden z paneli poświęcony był włoskiej spółdzielczości socjalnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty dla spółdzielni dot. lustracji i księgowości oraz warsztat poświęcony promocji i marketingowi. Podczas Forum po raz kolejny wręczono wyróżnienia "przyjaciela spółdzielczości socjalnej".
"II Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej" zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

II Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej - Gniezno 2010

           

           

           

           

           Spółdzielczość Polska
TYTUŁ "PRYMUSA 2010" dla Cezarego Miżejewskiego!

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała kandydatowi zgłoszonemu przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych - Panu Cezaremu Miżejewskiemu - Tytuł oraz statuetkę "Prymus 2010". Pan Cezary Miżejewski otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w dowód wdzięczności za trud i dotychczasowy wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce.FIO 2010
Roztrzygnięcie konkursu FIO 2010

Na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu FIO 2010.
Dofinansowanie uzyskał również wniosek złożony przez OZRSS w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszeniem Czas-Przestrzeń-Tożsamość, Gminą Byczyna, Spółdzielnią Socjalną "OPOKA" z Kluczy i Spółdzielnią Socjalną "WwwPromotion" z Wrocławia pn. "Spółdzielczość Socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej".III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

21 października 2009 r. w Warszawie, odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Wśród blisko 350 osób, które odwiedziły tegoroczną konferencję, nie zabrakło przedstawicieli rządu RP, znanych osobistości świata nauki i polityki, licznych działaczy i ekspertów sektora ekonomii społecznej, przedstawicieli administracji samorządowej oraz biznesu. Duża frekwencja świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu i zrozumieniu dla idei przedsiębiorczości społecznej. Nie zabrakło także przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, którzy promowali polską spółdzielczość socjalną oraz nasz Związek.

III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - Warszawa 2009

       

       "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej"

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych     Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych", które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Więcej o projekcie oraz relacja: ozrss.promotion.org.pl/forumSpółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma

"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. realizowała projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Więcej o projekcie: wwwpromotion.sisco.plFundusz Inicjatyw Obywatelskich   PROJEKT: "PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ"

W okresie 01.06.2009-31.12.2009 realizowany był projekt "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu było merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału spółdzielczości socjalnej w Polsce, w tym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz spółdzielni w nim zrzeszonych w zakresie przeprowadzania procesu lustracji oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. Zakres działań obejmował m.in. komponent szkoleniowy: przeprowadzenie szkoleń lustratorów z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany w partnerstwie, w skład którego weszły wiodące organizacje, których celem statutowym jest wspieranie spółdzielczości:
 • Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna z Byczyny (Lider projektu),
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.
Więcej o projekcie: ozrss.promotion.org.pl/fioIV Kongres Spółdzielczości

"Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej"


W dniach 21-22 listopada 2008 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbył się IV Kongres Spółdzielczości. Spółdzielczość reprezentowało ponad 430 delegatów z 15 związków branżowych spółdzielni. Kongres stworzył możliwość przedyskutowania bieżących problemów spółdzielczości (w tym stosunkowo młodej Spółdzielczości Socjalnej) oraz wytyczył kierunki działania na najbliższe lata. Delegaci wybrali 100-osobowe Zgromadzenie Ogólne, które w połowie grudnia dokona wyboru nowych władz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Na zaproszenie gospodarzy wzięli udział w uroczystościach przedstawiciele polskiego rządu: w-ce premier Waldemar Pawlak, minister rolnictwa Marek Sawicki, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak; parlamentu: w-ce marszałek sejmu Jarosław Kalinowski oraz Grzegorz Napieralski. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście zagraniczni z Ukrainy, Czech, Słowacji.
Wicepremier Waldemar Pawlak w swoim wystąpieniu podkreślał, że przyszłość spółdzielczości zależy od umiejętnego wykorzystania dostępnych rozwiązań i potencjału gospodarki. Obiecywał pomoc publiczną dla spółdzielni. Przypomniał, że rząd proponuje szereg rozwiązań, które mogą okazać się kluczowe dla rozwoju tego obszaru przedsiębiorczości - "Wspieramy rozwój funduszy poręczeniowych, gwarancyjnych, instytucji pożyczkowych. Przy pomocy tych instytucji, spółdzielcy mogą realizować liczne inwestycje" - powiedział.
Po raz pierwszy w obradach Kongresu uczestniczyli delegaci Spółdzielni Socjalnych. Delegatami OZRSS byli Marcin Juszczyk, Jacek Gąsowski oraz Aneta Englot. Jacek Gąsowski aktywnie pracował w komisji wyborczej. Marcin Juszczyk został wybrany do 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego. Delegaci przedstawili na piśmie problemy nurtujące spółdzielczość socjalną.
W czasie obrad kongresu ministrowie wręczyli nagrody wyróżniającym się spółdzielniom w poszczególnych branżach. Po raz pierwszy minister pracy i polityki społecznej przyznała nagrodę spółdzielni socjalnej. Na IV Kongresie Spółdzielczości wyróżniono Spółdzielnię Socjalną "KONAR" z Tarnobrzegu. W imieniu członków Spółdzielni Socjalnej "Konar" nagrodę odebrała Aneta Englot, dedykując tą nagrodę wszystkim działającym Spółdzielniom Socjalnym w Polsce, które tak ciężko pracują na dobry wizerunek spółdzielczości socjalnej w środowisku.
Delegaci na IV Kongres Spółdzielczości podkreślali, że Ruch Spółdzielczy w Polsce to 10 tysięcy spółdzielni i osiem milionów ich członków, który zasługuje na to, aby docenić spółdzielczość stosownie do rangi i siły ruchu spółdzielczego w Polsce. IV Kongres Spółdzielczości był dużym wydarzeniem w kraju i świętem ruchu spółdzielczego. Udział delegatów OZRSS na kongresie i wybór Marcina Juszczyka do Zgromadzenia Ogólnego stwarza spółdzielczości socjalnej możliwość zaistnienia i rozpoznawalności w środowisku spółdzielczym. Im większa liczba delegatów na kongres, tym większa szansa zwiększenia liczebności przedstawicieli spółdzielczości socjalnej w zgromadzeniu ogólnym oraz większy wpływ na decyzje podejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych powinien się rozwijać i zwiększać swoją liczebność właśnie po to, aby na V Kongresie Spółdzielczości mówić już mocnym, spójnym, wyrazistym, a przede wszystkim jednym głosem.

Opracowała: Aneta Englot - delegat OZRSS

Aby powiększyć zdjęcie - kliknij w miniaturkę...

Kliknij aby powiększyć  Kliknij aby powiększyć  Kliknij aby powiększyćPropozycja współpracy z partnerem niemieckim

W dniu 24 listopada 2008 r. wpłynęła do OZRSS interesująca oferta współpracy z p. Henrykiem Bogdańskim z Koln (Niemcy) dotycząca możliwości importu do Polski bardzo taniego, markowego sprzętu gospodarstwa domowego oraz szerokiej gamy odzieży.

   Propozycja współpracy OZRSS ze spółką Finansowanie Trzeciego Sektora (F3S sp. z o.o.)

W dniu 12 listopada 2008 r. na ręce Prezesa Zarządu OZRSS - Marcina Juszczyka, wpłynęła ciekawa propozycja współpracy OZRSS ze spółką Finansowanie Trzeciego Sektora (F3S sp. z o.o.), której beneficjentem mogłyby być spółdzielnie socjalne.

Tekst pisma - pobierz plikPrzedstawiciele OZRSS na Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

W dniach 26-28 czerwca 2008 r. odbyła się Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej zorganizowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Fundacji "Fundusz Współpracy". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL". To międzynarodowe wydarzenie, było okazją do spotkania osób związanych z ekonomią społeczna w Polsce i na świecie oraz do dyskusji na temat możliwości rozwoju tego sektora w Polsce - więcej >>OZRSS w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Rudzie Śląskiej" współfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu "Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007-2013 oraz restrukturyzacja usług" - pobierz plikKonferencja podsumowująca Projekt PIW EQUAL "Tu jest praca"

W dniach 4-5 lutego 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Gospodarka społeczna - nowa utopia czy innowacyjna droga tworzenia miejsc pracy?". Konferencja zorganizowana została przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Jednym z głównych celów konferencji było dotarcie do polityków szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego i przekonanie ich do tworzenia polityki sprzyjającej obywatelskim inicjatywom gospodarczym. Aktywny udział w konferencji reprezentantów OZRSS był okazją do debaty na temat znaczenia gospodarki społecznej we współczesnych realiach gospodarki rynkowej.Konferencja w Zamościu

30 listopada 2007 r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu reprezentanci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych uczestniczyli w konferencji pt. "Potencjał partnerskiego działania na rzecz ekonomii społecznej".
Celem konferencji była prezentacja i promocja wśród przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dobrych praktyk z terenu całego kraju w zakresie tworzenia i rozwoju szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Konferencja miała również na celu omówienie istniejących potrzeb i problemów w zakresie usług społecznych, walki z bezrobociem, aktywizacji społecznej oraz roli współpracy z zainteresowanymi jednostkami na terenie całego kraju. Organizatorem konferencji byli: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, Spółdzielnia Socjalna "DRAGON" z Zamościa, OWSS dla Lubelszczyzny przy Stowarzyszeniu "NOWA SZANSA" w Zamościu, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.