Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Interpretacje...


 • Wykaz orzecznictwa NSA w sprawach spółdzielni socjalnych


 • Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
  Opinia Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych z dnia 22 lutego 2012 r. do projektu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

 • Odmowa dotacji na start firmy podlega kontroli sądu
  Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej i bezrobotnej jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką uchwałę podjął 24 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny. NSA uznał, że choć z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.) nie wynika, w jakiej formie starosta udziela odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie, to należy domniemywać, że jest to decyzja administracyjna. Taka też jest stała wykładnia przepisów, że o skutkach jakiejś czynności administracyjnej przesądza jej treść.
  - Gdyby uznać, że negatywna odpowiedź na wniosek zainteresowanego nie następuje w formie decyzji, to skutkowałoby to brakiem możliwości przeprowadzenia sądowej kontroli zarządzania środkami publicznymi przez organ, a sam zainteresowany zostałby pozbawiony konstytucyjnego prawa do sądu - uzasadnił sędzia Andrzej Kisielewicz.
  Sąd wydając uchwałę, podkreślił, że procedura udzielenia dofinansowania ze środków PFRON na założenie firmy albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest dwuetapowa. Na pierwszym etapie są wybierane wnioski. Na drugim osoby, których wnioski zostały zaakceptowane, negocjują z organem wysokość kwoty i zawierają umowę cywilnoprawną. Tym samym, w ocenie NSA, należy uznać, że pierwszy etap ma charakter typowo administracyjny. Starosta w sposób dowolny może ocenić negatywnie lub pozytywnie wnioski, biorąc pod uwagę np. czynniki ekonomiczne, takie jak popyt i podaż na prowadzenie firmy w danej branży, która jest wskazana we wniosku. Taka uznaniowa wręcz forma odpowiedzi organu administracji nie może być wyłączona z kontroli sądu administracyjnego.
  Uchwała jest wiążąca dla innych składów orzekających sądów administracyjnych. Złożono do niej jedno zdanie odrębne.

  Źródło: Piotr Molik, Odmowa dotacji z PFRON na start firmy podlega kontroli sądu, Gazeta Prawna 25.05.2012 r.

 • Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych
  Publikacja ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Komentarz przygotowany został na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok - prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach zatrudnienia w Polsce oraz przez Cezarego Miżejewskeigo - eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, współautora omawianej ustawy.

 • Wspieranie spółdzielni socjalnych w projektach PO KL Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2
  Departament Pożytku Publicznego MPiPS otrzymał niezwykle ważne stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zakresu wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.
  • Pismo Departamentu Zarządzania EFS do Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS - plik do pobrania


 • PZP w stosunku do spółdzielni socjalnych których założycielem jest JST
  Interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do spółdzielni socjalnych których założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego:

 • Zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych i możliwości zwrotu składek na ZUS
  Interpretacja Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS z dnia 30 czerwca 2010 r. dotycząca wykładni ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych w sprawie różnych form zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i możliwości zwrotu przez starostę składek na ubezpieczenie społeczne:

 • Formy zabezpieczenia dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wskazuje katalog możliwych form zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego jednorazowych środków z Funduszu Pracy. Wśród zabezpieczeń podaje się akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Nie ma tu jednak mowy o wymaganiach odnośnie formy i wysokości majątku osoby ubiegającej się o środki. Przepisy te nie nakładają na bezrobotnego obowiązku wykazania się posiadanym majątkiem. Niestety zdecydowana większość urzędów pracy w Polsce inaczej interpretuje ten przepis, tworząc w ten sposób praktyczne bariery nie do przejścia dla ludzi zakładających spółdzielnie socjalne. Ostatnia odpowiedź na zapytanie w tej sprawie skierowane do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, napawa optymizmem. Mowa jest w nim m.in. o konieczności podjęcia inicjatywy zmieniającej owe feralne przepisy. Do tego czasu zachęcamy wszystkie grupy inicjatywne spółdzielni socjalnych do załączania odpowiedzi na w/w pismo do wniosku na założenie spółdzielni socjalnej wskazując dodatkowo na istotę spółdzielczości socjalnej. Tak, by przy ustalaniu kryteriów przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności w formie spółdzielni zwracać większą uwagę na cele społeczne związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych oraz potencjalne możliwości spełnienia kryteriów formalnych odnośnie zabezpieczeń przez przyszłych spółdzielców.

 • Udzielanie poręczeń przez osoby prawne dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
  Żarska Spółdzielnia Socjalna otrzymała pismo z Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. dotyczące możliwości udzielania poręczeń zwrotu środków przyznawanych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej przez osoby prawne.