POKL - Narodowa Strategia Spójności OSIEDLOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

PARTNERZY PROJEKTU:

Krajowa Rada Spółdzielcza


Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego


Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


PROJEKT: "OSIEDLOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE"


Cel projektu

Projekt "Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne" służy realizacji założeń priorytetu VII PO KL, a w szczególności przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale bezrobotnych, bezczynnych zawodowo i zmarginalizowanych społecznie oraz wzmocnieniu potencjału instytucji ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Celem ogólnym projektu jest wypracowanie modelu współpracy Spółdzielni Mieszkaniowych (SM) z Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS) oraz Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP) celem utworzenia Osiedlowych Spółdzielni Socjalnych (OSS) oraz objęcie ich kompleksowym wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej grup marginalizowanych - lokatorów SM zadłużonych i zagrożonych eksmisją oraz wzmocnienie sektora spółdzielczego poprzez promocję tej formy przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach.

Dzięki zakładanemu w projekcie ścisłemu współdziałaniu OSS ze SM zostanie ograniczony/wyeliminowany największy problem większości spółdzielni socjalnych, tj. brak lub niewystarczająca ilość zleceń. SM będą zlecały OSS prace porządkowe, remontowo-budowlane, konserwację zieleni i in. Kolejnym etapem będzie powołanie osiedlowych spółdzielczych punktów usługowych, w których członkowie spółdzielni socjalnych będą świadczyli usługi na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki stałemu źródłu dochodów poprawi się standard życia członków OSS, którzy będą też mogli na bieżąco regulować zaległe i bieżące zobowiązania finansowe wobec SM, co ograniczy problem zadłużenia oraz eksmisji.

Cele szczegółowe
 • utworzenie 10 spółdzielni socjalnych
 • zwiększanie zatrudnienia tzw. grup priorytetowych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji zawodowej i społecznej
 • podnoszenie kwalifikacji członków OSS umożliwiających wykonywanie prac zleconych przez SM
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • wdrażanie dobrych praktyk włoskiego sektora spółdzielczości socjalnej
 • poprawa poziomu wiedzy na temat możliwości gospodarki społecznej jako pracodawcy
 • poprawa relacji członków OSS z najbliższym otoczeniem
Działania

Działania projektu polegają na utworzeniu 10 Osiedlowych Spółdzielni Socjalnych oraz objęciu ich kompleksowym wsparciem. W każdej SM działania będą przebiegały tak samo.
Do głównych działań należeć będzie:
 • przeprowadzenie ekspertyzy na temat krajowych doświadczeń współpracy SM i spółdzielni socjalnych oraz trudnościach, które napotykają spółdzielnie socjalne w pierwszej fazie funkcjonowania
 • wydanie broszury informacyjnej na temat "Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną"
 • badanie lokalnych rynków pod kątem rozszerzenia zakresu działalności spółdzielni - utworzenie spółdzielczego punktu usług. Działanie zmierzające do rozpoznania lokalnych rynków pozwoli w rezultacie OSS poszerzyć gamę ofert o usługi odpowiadające potrzebom lokalnych podmiotów i społeczności gwarantując tym samym stały napływ zleceń
 • rekrutacja SM a następnie rekrutacja właściwej grupy docelowej
 • utworzenie Punktu Konsultacyjnego, udzielającego porad prawno-księgowo-administracyjnych. PK pozwoli pomóc nowo powstałym spółdzielniom m.in. w rejestracji, przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania dofinansowania na doposażenie miejsc pracy, prowadzeniu księgowości
 • zajęcia integracyjno-motywacyjne w każdej OSS
 • podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SM a OSS (inauguracja działalności OSS)
 • wyjazd studyjny do prowincji Trentino we Włoszech, część projektu planujemy zrealizować we Włoszech, gdzie wypracowano kilka modeli partnerstwa spółdzielni socjalnych z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi, rynku pracy i pomocy społecznej, stworzono partnerstwa z innymi sektorami spółdzielczymi
 • szkolenia dla członków OSS:
  a) dla kadry zarządzającej: Zarządzanie spółdzielnią socjalną
  b) kurs zawodowy pod kątem prac zlecanych przez SM
 • konkurs na najlepszą spółdzielnię socjalną, oraz 4 SM i mieszkańców osiedli, którzy najbardziej przyczynią się do rozwoju swoich OSS
 • opracowanie i dystrybucja "przewodnika po przedsięwzięciu" celem promocji tworzenia spółdzielni socjalnych w partnerstwie ze SM oraz lokalnymi podmiotami
 • realizacja filmu z przebiegu projektu celem upowszechnienia rezultatów projektu oraz promocji podmiotów ekonomii społecznej
 • konferencja podsumowująca